ARGO Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 38
15-727 Białystok

tel. +48 85 664 55 00
argo@argo.biz.pl
Strona główna Urządzenia dla przemysłu spożywczego

Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

Firma ARGO Sp z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-727, ul. Hetmańska 38, uzyskała wsparcie unijne na projekt  nr WND-RPPD.01.04.02-20-156/12 pn. „Zwiększenie potencjału usług firmy Argo poprzez inwestycje w innowacje” objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD. 01.04.02-20-156/12-00 z dnia 04.02.2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa. 

 

 

 


 FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO